Met ingang van 1 januari 2022 zal de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) vervangen worden door de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA).

De WTZA voert een vergunningsprocedure en een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders in. Ook worden eisen gesteld aan het intern toezichthoudend orgaan.

Nieuwe en bestaande instellingen die medisch-specialistische zorg (doen) verlenen, en instellingen die met meer dan 10 zorgverleners (inclusief uitbesteding) Zvw of Wlz zorg (doen) verlenen moeten beschikken over een vergunning. Wmo-zorg valt hier buiten.

Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van de mogelijke veranderingen die de WTZA met zich meebrengt voor uw organisatie.